EFOP – 1.4.2-16-2016-00007 „Építsünk együtt a biztos alapokra” – legyen minden családnak egyenlő esélye a Vásárosnaményi Járásban pályázat összefoglaló

„Építsünk együtt a biztos alapokra” - legyen minden családnak egyenlő esélye a Vásárosnaményi Járásban” elnevezésű, EFOP-1.4.2-16-2016-00007 sz. projekt

Építsünk együtt a biztos alapokra” - legyen minden családnak egyenlő esélye a Vásárosnaményi Járásban” elnevezésű, EFOP-1.4.2-16-2016-00007 sz. projekt 2016. augusztus 31-én került benyújtásra. Benyújtásával a TÁMOP-5.2.3. számú elődprojekt elért eredményeit kamatoztatva, tovább folytatva járul hozzá a Nemzeti Stratégia célkitűzéseinek Vásárosnaményi Járás szintjén történő érvényesítéséhez, megvalósításához, mégpedig azáltal, hogy a hátrányos helyzetű, szegénységben élő vagy szegénységgel veszélyeztetett Járási lakosság számára szolgáltatásszervezéssel, kapacitásbővítéssel, fejlődést segítő programok megvalósításával lehetőséget ad a társadalmi és szociális felzárkózásra.

A projekt megvalósítására nem jön létre konzorcium, tekintettel arra, hogy a Társulás összetételéből adódóan önmagában is egyfajta konzorciumnak tekinthető. A projekt megvalósításának helyszíne: Vásárosnamény Járás közigazgatási területe

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás a járás 28 településének önkormányzatával közösen valósítja meg a projektet, melynek során együttműködést szeretnének kialakítani az oktatási/nevelési intézményekkel, helyi civil szervezetekkel, vállalkozókkal, valamint járást meghatározó szakemberekkel.

A pályázat kifejezetten a gyermekekre fókuszál, közvetetten a szülőkre; arra, hogy a hátrányokat hogyan lehetne mérsékelni.

Az egyik legfontosabb tényező ehhez a tanulás, tudás értékként való megjelenése és fenntartása; valamint a többségi társadalom által elfogadott normák betartása, belsővé válása; és az, hogy a felnövekvő generáció szemlélete pozitív irányba változzon. Csökkenjen az iskolaelhagyók száma, a leányanyák korai gyermekvállalása, olyan készség- és képességfejlesztésekben részesüljenek minél korábban a gyermekek, melyek az iskolaérettséget, illetve a sikeres iskolakezdést alapozzák meg. A fiatalok reális életcélokat tűzzenek ki maguk elé, melyben kiemelt szerepet tölt be a hasznos munkavégzés.

A pályázat által támogatható tevékenységek kötelező elemeket tartalmaznak, melyeknek megvalósítását a helyi igényekhez tudjuk igazítani.

A helyi igényekre és szükségletekre reagálva a projekt keretében megvalósuló fejlesztéseink átfogó célja a 2007-2013 közötti programozási időszakban indított integrált térségi gyermekprogramok továbbfejlesztése, újabb célterületekre való kiterjesztése az alábbi specifikus célok elérésével:

•          a szegénység csökkentése érdekében családi gazdálkodási stratégiák átalakítása, jövőkép kialakítása, a szegény családokban élő gyerekek fokozott támogatása, szocializációjuk segítése; körükben a Biztos Kezdet szemlélet átadása, elmélyítése, elterjesztése,

•          az alacsony képzettség hosszú távú csökkentése, a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai és iskolán kívüli képesség- és készségfejlesztése, továbbtanulási arányuk növelése, a korai iskolaelhagyás csökkentése,

•          egészségtudatos életmód elterjesztése a hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik körében, melynek keretében az egészségi állapot javítása, fiatalkorú szülések csökkentése, szenvedélybetegségek, egyéb devianciák csökkentése,

•          a humán szolgáltatások kapacitásbővítése a támogatott hátrányos helyzetű területeken,

•          a szociális, pedagógiai, kulturális, egészségügyi ellátórendszer intézményei közötti együttműködések javítása,

•          szakemberek számának növelése, hiányzó szakember-kapacitás pótlása (pl.: iskolapszichológus, szociális munkás, gyógytornász, fejlesztő pedagógus),

•          cselekvőképes helyi közösségek kialakítása, önszerveződések ösztönzése és megerősítése.

A projektmegvalósítás kezdete: 2017.09.01.

•          A projektmegvalósítás befejezése: 2022.02.28.

A hátrányos helyzetű, szegénységben elő vagy szegénységgel veszélyeztetett Vásárosnaményi Járás lakosság számára szolgáltatásszervezéssel, kapacitásbővítéssel, fejlődést segítő programok megvalósításával lehetőséget ad a társadalmi és szociális felzárkózásra. Ezen projekt keretében kerül minden évben megrendezésre a nagyszabású Gyermeknapi rendezvény, Állásbörze, illetve több alkalommal Családi Nap, Közösségépítő napok.