Társulás bemutatása

2004. november 10. napján létrejött a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás (rövidített neve: BEREGTÖT), melyet jelenleg 26 tagönkormányzat alkot: Aranyosapáti, Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Gelénes, Gemzse, Gulács, Gyüre, Hetefejércse, Ilk, Jánd, Kisvarsány, Lónya, Márokpapi, Mátyus, Nagyvarsány, Olcsva, Tarpa, Tákos, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Vámosatya, Vásárosnamény.

A 2010. valamint a 2014. októberi önkormányzati választásokat követően a társulási tanács elnőkének a megválasztásáról is döntés született, melynek eredményeként mindkét alkalommal Filep Sándor, Vásárosnamény Város polgármestere került megválasztásra.

A Társulás kiemelten a térség fejlesztési feladatait vállalta magára, hiszen a társulást alkotó önkormányzatok országosan is a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé tartozik.

Alapított költségvetési szerve: a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Irodája.

Ellátott közfeladatok: belső ellenőrzés, területfejlesztés, Család- és Gyermekjóléti szolgálat, Család- és Gyermekjóléti központ, háziorvosi ügyelet, bölcsőde.

 A BEREGTÖT több sikeres pályázatot valósított és valósít meg jelenleg is, melyek a kistérég, a járás, a járásszékhely fejlődéséhez, szolgáltatás és kapacitásfejlesztéséhez nagymértékben hozzájárultak, hozzájárulnak.

 A teljesség igénye nélkül kiemelve az alábbiakat:

 1. Az ÉAOP-3.1.4/B-09-2010-0004 azonosító számú, „Közösségi közlekedés fejlesztése a Vásárosnaményi Kistérségben” elnevezésű projekt

Ezen pályázattal a korszerű és színvonalas helyi és regionális közösségi közlekedés biztosításához szükséges infrastrukturális feltételek javultak, valamint több település együttműködésével, térségi alapon infrastrukturális fejlesztések ösztönzése valósult meg.

3 db autóbuszöböl kiépítése megvalósult a gergelyiugornyai és vitkai városrészeken Vásárosnamény település központja irányába:

·           a Gulácsi utcán

·           a Munkácsi utcán

·           és a Damjanich utcán az iskola előtt.

A közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése során megtörtént:

·          10 autóbusz egyidejű megállítására alkalmas autóbusz végállomás kiépítése,

·          a végállomáson megoldódott a mindkét irányú beérkezés és elindulás lehetősége,

·          rendezetté és elválasztottá vált az autóbusz- és közúti-személyautós közlekedés,

·          a gyalogosforgalom funkcionálisan rendezett, megvilágított, átlátható területen történik,

·          17 férőhelyes P+R parkoló kialakításra került, ebből 1 db a mozgáskorlátozottak részére,

·          autóbusz-állomáson összesen 10 db új autóbuszváró került kihelyezésre.

 

3. ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0042 „”Gyermek mosoly”, avagy a gyermeki jólét megalapozása a vásárosnaményi kistérségben

A pályázat megvalósulásával a magas színvonalú gyermekjóléti alapellátások hatékonyan, gyorsan és összetett módon érik el a célcsoportot. A pályázat segítségével egy újonnan épült intézményben a Család- és Gyermekjóléti Központ működik Vásárosnaményban.

 

4. ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0009 azonosító számú, „”Beregi Kisgyermekek Aprócska Világa” - bölcsődeépítés a vásárosnaményi kistérségben”

A projekt keretében egy új, 28 férőhelyes, 2 bölcsődei csoportot befogadó bölcsődeépület került megépítésre, ahol a BEREGTÖT KFI Beregi Mesevarázs Birodalom Bölcsőde működik. Az intézmény 2016.08.01-én nyitotta meg kapuit a gyermekek és szüleik előtt, Vásárosnaményban. Nagy örömünkre szolgál, hogy 2017 óta telt házzal és folyamatos várólistával rendelkezik az intézmény. A Bölcsőde nagyon szép, modern épület, bár kertes házak között helyezkedik el, a település központi része, és könnyen megközelíthető helyen található. Szépek és tágasak a csoportszobák. A tárgyi feltételek folyamatos bővítése meghatározó cél az intézmény számára, amelynek teljes mértékében megfelelnek az előírtaknak. A környezet mind a gyermekek, mind a szülők, és dolgozók számára esztétikus.

 

5. TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0010 - „”Biztos Alapok Felsőfokon” - a vásárosnaményi kistérségben minden gyermek egyenlő eséllyel indul”

A program keretében a BEREGTÖT Biztos Kezdet Gyermekházat alakított ki – többek között - Vásárosnaményban, amelyeknek az üzemeltetője a BEREGTÖT volt a fenntartási időszak alatt, jelenleg pedig a helyi önkormányzatok.

7. „Építsünk együtt a biztos alapokra” - legyen minden családnak egyenlő esélye a Vásárosnaményi Járásban” elnevezésű, EFOP-1.4.2-16-2016-00007 sz. projekt

 

Építsünk együtt a biztos alapokra” - legyen minden családnak egyenlő esélye a Vásárosnaményi Járásban” elnevezésű, EFOP-1.4.2-16-2016-00007 sz. projekt 2016. augusztus 31-én került benyújtásra. Benyújtásával a TÁMOP-5.2.3. számú elődprojekt elért eredményeit kamatoztatva, tovább folytatva járul hozzá a Nemzeti Stratégia célkitűzéseinek Vásárosnaményi Járás szintjén történő érvényesítéséhez, megvalósításához, mégpedig azáltal, hogy a hátrányos helyzetű, szegénységben élő vagy szegénységgel veszélyeztetett Járási lakosság számára szolgáltatásszervezéssel, kapacitásbővítéssel, fejlődést segítő programok megvalósításával lehetőséget ad a társadalmi és szociális felzárkózásra.

A projekt megvalósítására nem jön létre konzorcium, tekintettel arra, hogy a Társulás összetételéből adódóan önmagában is egyfajta konzorciumnak tekinthető. A projekt megvalósításának helyszíne: Vásárosnamény Járás közigazgatási területe

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás a járás 28 településének önkormányzatával közösen valósítja meg a projektet, melynek során együttműködést szeretnének kialakítani az oktatási/nevelési intézményekkel, helyi civil szervezetekkel, vállalkozókkal, valamint járást meghatározó szakemberekkel.

A pályázat kifejezetten a gyermekekre fókuszál, közvetetten a szülőkre; arra, hogy a hátrányokat hogyan lehetne mérsékelni.

Az egyik legfontosabb tényező ehhez a tanulás, tudás értékként való megjelenése és fenntartása; valamint a többségi társadalom által elfogadott normák betartása, belsővé válása; és az, hogy a felnövekvő generáció szemlélete pozitív irányba változzon. Csökkenjen az iskolaelhagyók száma, a leányanyák korai gyermekvállalása, olyan készség- és képességfejlesztésekben részesüljenek minél korábban a gyermekek, melyek az iskolaérettséget, illetve a sikeres iskolakezdést alapozzák meg. A fiatalok reális életcélokat tűzzenek ki maguk elé, melyben kiemelt szerepet tölt be a hasznos munkavégzés.

A pályázat által támogatható tevékenységek kötelező elemeket tartalmaznak, melyeknek megvalósítását a helyi igényekhez tudjuk igazítani.

A helyi igényekre és szükségletekre reagálva a projekt keretében megvalósuló fejlesztéseink átfogó célja a 2007-2013 közötti programozási időszakban indított integrált térségi gyermekprogramok továbbfejlesztése, újabb célterületekre való kiterjesztése az alábbi specifikus célok elérésével:

          a szegénység csökkentése érdekében családi gazdálkodási stratégiák átalakítása, jövőkép kialakítása, a szegény családokban élő gyerekek fokozott támogatása, szocializációjuk segítése; körükben a Biztos Kezdet szemlélet átadása, elmélyítése, elterjesztése,

          az alacsony képzettség hosszú távú csökkentése, a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai és iskolán kívüli képesség- és készségfejlesztése, továbbtanulási arányuk növelése, a korai iskolaelhagyás csökkentése,

          egészségtudatos életmód elterjesztése a hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik körében, melynek keretében az egészségi állapot javítása, fiatalkorú szülések csökkentése, szenvedélybetegségek, egyéb devianciák csökkentése,

          a humán szolgáltatások kapacitásbővítése a támogatott hátrányos helyzetű területeken,

          a szociális, pedagógiai, kulturális, egészségügyi ellátórendszer intézményei közötti együttműködések javítása,

          szakemberek számának növelése, hiányzó szakember-kapacitás pótlása (pl.: iskolapszichológus, szociális munkás, gyógytornász, fejlesztő pedagógus),

          cselekvőképes helyi közösségek kialakítása, önszerveződések ösztönzése és megerősítése.

A projektmegvalósítás kezdete: 2017.09.01.

          A projektmegvalósítás befejezése: 2022.02.28.

A hátrányos helyzetű, szegénységben elő vagy szegénységgel veszélyeztetett Vásárosnaményi Járás lakosság számára szolgáltatásszervezéssel, kapacitásbővítéssel, fejlődést segítő programok megvalósításával lehetőséget ad a társadalmi és szociális felzárkózásra. Ezen projekt keretében kerül minden évben megrendezésre a nagyszabású Gyermeknapi rendezvény, Állásbörze, illetve több alkalommal Családi Nap, Közösségépítő napok.

 

8. EFOP-2.1.2-16-2017-00013 ”Építsünk együtt a biztos alapokra” – legyen minden családnak egyenlő esélye a Vásárosnaményi Járásban projekt infrastrukturális háttere elnevezésű pályázat

A pályázat megvalósítása 2018. április 03. napjával kezdődött. 

 

A szinergikusan kapcsolódó EFOP-1.4.2-16 felhívás tevékenységeinkhez az alábbi infrastruktúra fejlesztések kerülnek megvalósításra az  EFOP-2.1.2-16-2017-00013  számú konstrukció keretében  :


- Közösségi Szolgáltató Tér (Vásárosnamény-Vitka, Damjanich u. 28/a), 

- Sószoba a Beregi Mesevarázs Birodalom Bölcsődében (Vásárosnamény, Alkotmány u. 10.) 

Közösségi Szolgáltató Tér: A közösségi szolgáltató tér célja, hogy biztosítsa a település lakóinak találkozási lehetőségét, helyet adhat kisebb közösségek rendszeres programjainak, segítheti a megfelelő információkhoz való folyamatos hozzáférést. Különböző szolgáltatások munkatársainak bevonásával helyben elérhetővé teszi a szociális és gyermekjóléti, valamint a védőnői, munkaügyi stb. ellátásokat, lehetővé teszi a számítógép és internet-használatot az ott kialakított wifi ponttal és számítástechnikai eszközökkel. A felsorolt szakemberek jelenlétével a közösségi szolgáltató tér komplex szociális funkciót tölthet be az adott településen élők részére. A közösségi szolgáltató tér elsődleges célcsoportját a gyerekes családok alkotják, kitüntetett figyelemmel a fiatalokra, gyerekekre. A szolgáltatások között – a helyi adottságoknak és szükségleteknek megfelelően – játszóház, gyerek-klubok, játszóudvar-programok, közösségépítő és közösségfejlesztő, kortárssegítő, pályaorientációs foglalkozások stb. a jellemzőek. Az óvodán, iskolán kívüli, a gyerekek fejlődését segítő tanfolyamok és foglalkozások, valamint a tanév során délutánonként, illetve szünidőben napközben is biztosított szabadidős, sport, kulturális stb. programok, klubok működtetése mind ebbe a kategóriába tartozik.

 A közösségi szolgáltató tér biztosítja helyi és egyéb adományok (ruha, bútor, használati eszközök, játékok, könyvek stb.) fogadását, a szétosztás szakszerű koordinálását és ezek segítségével a településen (nem kizárólag a szegregátumban) élő hátrányos helyzetű családok támogatását. 

A Közösségi szolgáltató térben számtalan kreatív tanácsadás, foglalkozás, klub kerül megtartásra a gyerekek és szülők részére egyaránt, ahol játékosan és komolyabban is nagyon sok készséget lehet elsajátítani, amely aztán segíti majd a pályaválasztásukat, álláskeresésüket és megmaradásukat a munkában. Mindezeket a feladatokat hosszabb-rövidebb ideig helyi felnőtt önkéntesek, középiskolások, egyetemi hallgatók is támogatják. A közösségi szolgáltató tér támogatja és koordinálja a helyi önsegítés elindulását. A közösségi szolgáltató tér hatékonyan segíti azt célt, miszerint a fejlesztések eredményeképpen a település teljes lakossága által elérhető szolgáltatások jöjjenek létre, melyek egyrészt segítik a hátrányos helyzetű járásban, településeken élők életét, másrészt fejlesztik és erősítik a helyi közösséget, segítenek a szegregált település/településrész integrációjában. Éppen ezért kialakítunk a közösségi szolgáltató térben – többek között – nyilvános internet-elérési pontot, számítógép hozzáférést, amely a gyermekek, fiatalok és szülők információhoz való hozzájutását, munkakeresését, a digitális írástudás fejlesztését szolgálja. Közösségszervező tevékenységük révén ezek a szolgáltatások alapját képezhetik helyi civil szervezetek kialakulásának vagy a már meglévők megerősödésének, melyek a program befejezése után is segíteni tudják a szegregáció felszámolását és az integrációs folyamatot.

A Beregi Mesevarázs Birodalom Bölcsődében egy 2,50x2,70 m-es meglévő helyiségben került a sószoba kialakítása, cca. 25 m2 sófelülettel, amely alkalmas 2-3 fő egyidejű kényelmes benntartózkodására.

 

http://beregtot.hu/images/separ.png